News in Asia

อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย

ประเทศไทยจะยังคงเป็นหนึ่งในสี่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะใช้จ่ายในสินค้าขายปลีกเนื่องจากราคาที่สูงและระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่เพียงพอ นี่เป็นสาเหตุที่คนไทยหลายคนเลือกซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษีหรือไปซื้อของที่ต่างประเทศ การขยายตัวของภาคการค้าปลีกในท้องถิ่นนั้นชะลอตัวเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3 ของประเทศไทย

ในปี 2561 นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าความไม่แน่นอนหลังการเลือกตั้งจะชะลอการปฏิรูปที่จำเป็นอย่างมากในภาคการค้าปลีกซึ่งจะขัดขวางการบริโภคภายในประเทศและทำให้เศรษฐกิจเสียหาย นแง่ของการส่งออกแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน แต่ก็มีความท้าทายด้านกฎระเบียบหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย